Osoby użytkujące serwery oraz korzystające z usług firmy SKYDAY, są zobowiązane do zapoznania się z zasadami Polityki Prywatności, które zostały opisane na niniejszej stronie. Korzystający z usług świadczonych przez wymieniony wyżej podmiot akceptują poniższe zasady.

Od użytkowników zbierane są dane, które są niezbędne do świadczenia usług wybranych uprzednio przez klienta oraz wymagane przez przepisy prawa polskiego do prowadzenia legalnej działalności gospodarczej.

Użytkownik może dokonywać zmian w swoich danych osobowych korzystając z panelu administracyjnego lub wysyłając prośbę, o dokonanie stosownych zmian, do pracowników firmy za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Firma używa tak zwanych ciasteczek (ang. cookies) w celu zbierania informacji niezbędnych do prawidłowego działania usługi, identyfikacji użytkownika oraz na potrzeby badań statystycznych prowadzonych przez firmę.

Zebrane od użytkowników dane wykorzystywane są w sposób umożliwiający usługodawcy realizację wymogów określonych przez normy prawa polskiego oraz w sposób konieczny do zapewnienia najwyższego poziomu realizacji świadczonych usług. Dane nie pozwalające na identyfikacje pojedynczego użytkownika mogą być wykorzystywane przez firmę w celach marketingowych oraz statystycznych.

Posiadane przez firmę informacje dotyczące danych użytkowników są zaszyfrowane i przechowywane zgodnie z dobrą praktyką ochrony danych osobowych.

Respektujemy i szanujemy prawo do prywatności naszych użytkowników dlatego ich dane nie będą udostępniane osobom trzecim, ani innym podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, chyba że na mocy szczególnych przepisów prawa lub prawomocnego wyroku sądowego firma zostanie zobligowana do przekazania stosownych danych określonemu podmiotowi.

Właściciel witryny będzie kontaktował się z klientami za pośrednictwem poczty elektronicznej. Użytkownicy kontaktują się z pracownikami firmy za pomocą odpowiednich formularzy kontaktowych. W razie jakichkolwiek wątpliwości, bądź pytań dotyczących ochrony prywatności prosimy o kontakt za pośrednictwem odpowiedniego formularza.

Firma SKYDAY zastrzega sobie prawo do zmiany w Polityce Prywatności po uprzednim poinformowaniu o nich użytkowników.